Regulamin

 

CERTYFIKAT „SAFE E-COMMERCE  ” 

BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI Z PRAWEM

https://eprawohub.pl/

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SUPEROPAŁ.COM

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.superopał.com .  Właścicielem Sklepu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “LIBERA” Joanna Skoczylas,  Zawidowice 57, 56-420 Bierutów, NIP: 911-190-03-49, Konto bankowe: 09 1050 1575 1000 0092 1141 0486, kontakt@superopal.com .
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.superopał.com  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu Internetowego polegające na :
 • dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
 • podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy oraz funkcjonowania całego sklepu.
 • podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Definicje
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem superopał.com .
 10. Rejestracja –bezpłatna i dobrowolna w ramach Usługi Konta polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca – .H.U. Joanna Libera, Zawidowice 57, 56-420 Bierutów, NIP: 911-190-03-49, Konto bankowe: 09 1050 1575 1000 0092 1141 0486, kontakt@superopal.com .

 

 1. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 2. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 3. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

 1. Usługi
 2. Sprzedawca świadczy określone poniżej usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego :
 • Usługa Konta Użytkownika: dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Umowa sprzedaży i jej warunki

 

 1. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Składanie Zamówienia możliwe jest zarówno dla Klientów, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego, jak również dla Klientów bez rejestracji.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
 • Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
 • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towaru/ów, ilość Towaru/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 • Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
 • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i uzupełnia ewentualnie pozostałe dane wskazane w formularzu ,
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Realizacja zamówienia następuje standardowo od 3 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 1. Formy płatności
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT . Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego faktury bądź paragonu.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 4. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 5. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 6. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 7. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 8. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 9. W przypadku zakupu węgla z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) Kupujący zobowiązany jest do:

– potwierdzenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 Art. 31a ust.1).

– podpisania Dokumentu Dostawy, który będzie załączony do przesyłki. Podpisany Dokument Dostawy należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku nie zwrócenia podpisanego Dokumentu Dostawy, Kupujący zostanie dodatkowo obciążony akcyzą za każdą zakupioną paletę opału.

 1. Strony przyjmują i akceptują, że wydanie wyrobów węglowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (z dnia 6 grudnia 2008 r. Dz.U.2014.752.j.t ze zm. Art. 10 ust. 1a) następuje z chwilą ich wydania Firmie Kurierskiej.
 2. W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

 

 1. Dostawa
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium RP oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Są zależne od ilości zamawianego towaru. Widnieją w zakładce Dostawa i Płatność na stronie superopał.com . Stawki transportowe będą się zmieniały w zależności od cen paliwa oraz stawek firm kurierskich.
 4. Termin realizacji dostawy jest podany podczas składania zamówienia. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu umożliwiającą swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 6. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym oświadcza, że jest spełniony warunek dostawy określony w ust.4.
 7. Firma kurierska realizuje rozładunek towaru do poziomu, na którym stoi samochód firmy kurierskiej. Firma kurierska posiada samochód wyposażony w windę lub wózek paletowy do przeciągania palet.
 8. Firma kurierska ustala z wyprzedzeniem dokładną datę i godzinę dostawy bezpośrednio z Kupującym.
 9. Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym terminie doręczenia Towaru.
 10. W przypadku braku odbioru Firma Kurierska pozostawia Awizo. Kupujący może zlecić Sprzedającemu powtórną dostawę towaru do 5 dni od dnia pozostawienia Awiza.
 11. Brak odbioru węgla traktowany jest jako odstąpienie od umowy i skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami transportu. Kupujący otrzyma fakturę korygującą gdzie wartość zapłaty za towar zostanie pomniejszona o koszty transportu zwrotnego .
 12. W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności tonażu, należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, który zawiera opis braku lub uszkodzenia. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie przekazać w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@superopal.com lub na adres siedziby firmy Sprzedawcy. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego towaru, do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 14. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego węgla.
 15. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru węgla, staje się on własnością Kupującego.
 16. Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań parametrów technicznych producentów kotłów węglowych.

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy
 2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
 3. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego na stronie superopał.com
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Towar, który jest zwracany w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane).
 10. W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 15. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 16. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 4. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 10. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 11. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 12. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 14. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Tryb reklamacyjny
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@superopał.com lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.
 4. Reklamowany przez Kupującego towar (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”. Reklamowana partia przez Klienta musi być zeskładowana na paletach, na czystym, utwardzonym podłożu i zabezpieczona w całości do działań reklamacyjnych.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuroadamex@op.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 7. Sprzedający nie udziela gwarancji.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
 10. W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną albo nabywającego produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).
 11. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
 12. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 13. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Klazula Force Majeur (Siła wyższa)
 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą.. gołoledź, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan wojenny, stan wyjątkowy itp. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż pięć (5) dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.
 3. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej superopał.com
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).
 1. Postanowienia końcowe
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 10. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 15 sierpnia 2018 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

___________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy

oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

–    Podpis konsumenta(-ów)

–    Data                                                                                                                     (*) Niepotrzebne skreśli